ระบบสายตรงผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์

ชื่อ - สกุล


ที่อยู่
โทรศัพท์
Email
เลขบัตรประชาชน
อาชีพ
รายละเอียดการร้องเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel.074-260288 Fax.074-336920 Email: skru0science@hotmail.com