1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ ประธานอนุกรรมการฯ
2 ดร.เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี รองประธานอนุกรรมการ
3 ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.คันธมาทน์ กาญจนภูมิ กรรมการ
4 ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง กรรมการ
5 ผู้ช่วยศาสตร์จารย์เชาวนีพร ชีพประสพ กรรมการ
6 ดร.ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ กรรมการ
7 ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน กรรมการ
8 ดร.สุรีพรย์ กังสนันท์ กรรมการ
9 นางอรนุช สุขอนันต์ กรรมการ
10 นางสาววาสนา มู่สา กรรมการและเลขานุการ
11 นางสาวเกศสุพร มากสาขา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12 นางสาวสุทธินี ช่วยมณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
13 นายณัฐพงษ์ ยีหวังเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ