1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ ประธานอนุกรรมการฯ
2 ดร.เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี รองประธานอนุกรรมการ
3 ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.คันธมาทน์ กาญจนภูมิ กรรมการ
4 ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง กรรมการ
5 ผู้ช่วยศาสตร์จารย์เชาวนีพร ชีพประสพ กรรมการ
6 ดร.ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ กรรมการ
7 ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน กรรมการ
8 ดร.สุรีพรย์ กังสนันท์ กรรมการ
9 นางอรนุช สุขอนันต์ กรรมการ
10 นางสาววาสนา มู่สา กรรมการและเลขานุการ
11 นางเยาวรัตน์ อมรปิติเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12 นางสาวจุฑารัตน์ ดุกหลิ่ม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
13 นายณัฐพงษ์ ยีหวังเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel.074-260288 Fax.074-336920 Email: skru0science@hotmail.com