Responsive image
รายวิชาเคมี

กลุ่มเป้าหมาย

หัวข้อ

รายละเอียด

ชั่วโมง

ม.4 อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานและการแยกสารผสม - เทคนิคการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐาน
- เทคนิคการแยกสารผสมโดยใช้กรวยแยก
3
ม.4 การตกผลึก - เทคนิคการตกผลึกสารบริสุทธิ์
- การตกผลึกสารเบนโซอิค แอซิค
3
ม.4 การสกัด - เทคนิคการสกัด
- ศึกษาการแยกสารผสมโดยวิธีการสกัด
3
ม.4 โครมาโทรกราฟี - เทคนิคโครมาโทรกราฟีแบบแผ่นและแบบคอลัมน์
- ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการยแกสารจากใบบัวบกโดยเทคนิคโครมาโทรกราฟีแบบแผ่นบาง
- ศึกษาการแยกสารจากใบบัวบกโดยเทคนิคโครมาโทรกราฟีแบบคอลัมน์
3
ม.4 อุปกรณ์พื้นฐานและการกลั่น - เทคนิคการใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางเคมี
- เทคนิคการกลั่นแบบธรรมดา การกลั่นแบบลำดับส่วน และการกลั่นด้วยไอน้ำ
3
ม.4 การหาองค์ประกอบของสารประกอบไอออนิค - ตรวจหาไอออนบวก ไอออนลบ ในสารประกอบชนิดต่าง ๆ
- ทดสอบสีของเปลวไฟของสารประกอบไอออนิค
3
ม.4 องค์ประกอบทงเคมีและสมบัติการเกิดยิปซัม - คุณสมบัติการเกิดยิปซัม
- การทดสอบไอออนบวก ไอออนลบของยิปซัม
- ผลของความร้อนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของยิปซัม
3
ม.4 อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานและการเตรียมสารละลาย - เทคนิคการใช้อุปกรณ์พื้นฐาน
- เทคนิคการเตรียมสารละลาย หน่วยเปอร์เซ็นต์ การเจือจางสารละลาย เป็นต้น
3
ม.4 การใช้เครื่องมือพื้นฐานและเทคนิคการไทเทรต - เทคนิคการใช้อุปกรณ์พื้นฐาน
- เทคนิคการเตรียมสารละลาย หน่วยเปอร์เซ็นต์ การเจือจางสารละลาย เป็นต้น
3
ม.4 ทดสอบน้ำตาลด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี - เทคนิคโครมาโทรกราฟีแบบกระดาษ
- ทดสอบชนิดของน้ำตาลในตัวอย่างอาหาร
3
รายวิชาชีววิทยา

กลุ่มเป้าหมาย

หัวข้อ

รายละเอียด

ชั่วโมง

ม.4 เทคนิคพื้่นฐานทางจุลชีววิทยา - ปฏิบัติการการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการแยกเชื้อจุลินทรีย์จากธรรมชาติ โดยใช้เทคนิคการ Pour plate การ Streak plate และการ Spread plate 3
ม.4 สัณฐานวิทยาของจุลินทรีย์ - บรรยายขั้นตอนการใช้กล้องจุลทรรศน์ และการฝึกปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อศึกษาจุลินทรีย์ เหมาะสมสำหรับผู้ที่เคยผ่านการใช้กล้องจุลทรรศน์เบื้องต้น
- เน้นการจำแนกจุลินทรีย์จากธรรมชาติ โดยการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์และการเรียนรู้เทคนิคการย้อมสีจุลินทรีย์
3
ม.4 การสกัดดีเอ็นเออย่างง่ายจากสิ่งมีชีวิต - บรรยายและปฏิบัติการสกัดสารพันธุกรมจากพืชอย่างง่าย โดยใช้สารเคมีในครัวเรือน
- การตรวจสอบสารพันธุกรรมที่สกัดได้ด้วยเทคนิคเจลอิเล็กโตรโฟเรสซิส
3
ม.4 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส - บรรยายและฝึกการใช้กล้องจุลทรรศน์
- ศึกษาการเพิ่มจำนวนเซลล์ร่างกายของพืชด้วยกระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส โดยเทคนิคกาเตรียมสไลด์แบบ Squash
3
ม.5 เอนไซม์ในสิ่งมีชีวิต - ปฏิบัติการศึกษาการทำงานและปัจจัยที่มีผลต่อเอนไซม์คะตะเลสและอะไมเลส ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ และความเข้มข้นของสารตั้งต้น 3
ม.5 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อขยายพันธุ์พืชเศรษกิจและอนุรักษ์ - บรรยายและฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ เช่น แครอท ไม้ดอก และกล้วยไม้ โดยใช้ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ยอด ตาข้างใบ เนื้อเยื่อเจริญฝักและเมล็ด เป็นต้น 3
ม.5 การหายใจระดับเซลล์เพื่อการสร้างพลังงานของสิ่งมีชีวิต (ลูกโป่งมหัศจรรย์) - ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการสร้างพลังงานของยีสต์โดยกระบวนการหมัก (Fermentation) 3
รายวิชาฟิสิกส์

กลุ่มเป้าหมาย

หัวข้อ

รายละเอียด

ชั่วโมง

ม.4 การทดลองเรื่องอุปกรณ์การวัดทางฟิสิกส์ - เวอร์เนียร์และไมโครมิเตอร์ หาปริมาตรของวัตถุ
- เทอร์มิสเตอร์ และการวัดอุณหภูมิ
3
ม.4 การทดลองเรื่องการเคลื่อนที่แบบ 1 มิติและ 2 มิติ - การเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงที่
- การเคลื่อนที่แบบตกอิสระ
- การเคลื่อนที่แบบเพนดูลัมอย่างง่าย
- การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์
- การเคลื่อนที่แบบวงกลม
- การชนแบบโมเมนตัม
- โมเมนต์ความเฉื่อย
- การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างเกมส์และของเล่น ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเคลื่อนที
3
ม.4 การทดลองเรื่องแสง สมบัติของแสง และทัศนูปกรณ์ - การทดลองเรื่องการหักเหแสง และการเกิดภาพ 3
ม.4 การทดลองทางไฟฟ้า - อุปกรณ์ทาไฟฟ้า และการต่อวงจรไฟฟ้า
- กฏของโอห์ม
- สภาพต้านทานไฟฟ้าของลวดตัวนำ
- การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างเกมส์และของเล่น ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า
3
ม.4 การทดลองเรื่องวิทยาศาสตร์โลก - การทดลองเรื่องดิน หิน แร่ ลักษณะทางกายภาพ การหาความหนาแน่นของหิน
- การทดลองทางดาราศาสตร์ การสร้างแบบจำลองสุริยะ แนที่ดาว ร้อยปีดิถีจันทร์ การใช้อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ กล้องโทรทัศน์ การหาขนาดของดวงอาทิตย์
3
ม.5 การทดลองเรื่องอุปกรณ์การวัดทางฟิสิกส์ - เวอร์เนียร์และไมโครมิเตอร์ หาปริมาตรของวัตถุ
- เทอร์มิสเตอร์ และการวัดอุณหภูมิ
3
ม.5 การทดลองเรื่องการเคลื่อนที่แบบ 1 มิติและ 2 มิติ - การเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงที่
- การเคลื่อนที่แบบตกอิสระ
- การเคลื่อนที่แบบเพนดูลัมอย่างง่าย
- การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์
- การเคลื่อนที่แบบวงกลม
- การชนแบบโมเมนตัม
- โมเมนต์ความเฉื่อย
- การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างเกมส์และของเล่น ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเคลื่อนที
3
ม.5 การทดลองเรื่องแสงสมบัติของแสง และทัศนูปกรณ์ - การทดลองเรื่องการหักเหแสง และการเกิดภาพ 3
ม.5 การทดลองทางไฟฟ้า - อุปกรณ์ทางไฟฟ้า และการต่อวงจรไฟฟ้า
- กฏของโอห์ม
- สภาพต้านทานไฟฟ้าของลวดตัวนำ
- การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างเกมส์และของเล่น ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า
3
ม.5 ทดลองเรื่องสมบัติของคลื่น - การสะท้อน
- การหักเห
- การแทรกสอด
- การเลี้ยวเบน
3
ม.5 การทดลองเรื่องวิทยาศาสตร์โลก - การทดลองเรื่องดิน หิน แร่ ลักษณะทางกายภาพ การหาความหนาแน่นของหิน
- การทดลองทางดาราศาสตร์ การสร้างแบบจำลองสุริยะ แผนที่ดาว ร้อยปีดิถีจันทร์ การใช้อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์กล้องโทรทัศน์ การหาขนาดดวงอาทิตย์
3
ม.6 การทดลองเรื่องอุปกรณ์การวัดทางฟิสิกส์ - เวอร์เนียร์และไมโครมิเตอร์ หาปริมาตรของวัตถุ
- เทอร์มิสเตอร์ และการวัดอุณหภูมิ
3
ม.6 การทดลองเรื่องการเคลื่อนที่แบบ 1 มิติและ 2 มิติ - การเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงที่
- การเคลื่อนที่แบบตกอิสระ
- การเคลื่อนที่แบบเพนดูลัมอย่างง่าย
- การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์
- การเคลื่อนที่แบบวงกลม
- การชนแบบโมเมนตัม
- โมเมนต์ความเฉื่อย
- การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างเกมส์และของเล่น ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเคลื่อนที
3
ม.6 การทดลองเรื่องแสง สมบัติของแสง และทัศนูปกรณ์ - การทดลองเรื่องการหักเหแสง และการเกิดภาพ 3
ม.6 การทดลองทางไฟฟ้า - อุปกรณ์ทางไฟฟ้า และการต่อวงจรไฟฟ้า
- กฏของโอห์ม
- สภาพต้านทานไฟฟ้าของลวดตัวนำ
- การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างเกมส์และของเล่น ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า
3
ม.6 การทดลองเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์ - การศึกษาการสลายตัวของรังสีแอลฟาบีต้า แกมมา
- ศึกษาการกำบังทางรังสีโดยใช้หัววัด (NaIT)
- การคำนวณปริมาณรังสีเบื้องต้น ณ เวลาปัจจุบัน
3
ม.6 การทดลองเรื่องสมบัติของคลื่น - การสะท้อน
- การหักเห
- การแทรกสอด
- การเลี้ยวเบน
3
ม.6 การทดลองเรื่องวิทยาศาสตร์โลก - การทดลองเรื่องดิน หิน แร่ ลักษณะทางกายภาพ การหาความหนาแน่นของหิน
- การทดลองทางดาราศาสตร์ การสร้างแบบจำลองสุริยะ แผนที่ดาว ร้อยปีดิถีจันทร์ การใช้อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์กล้องโทรทัศน์ การหาขนาดดวงอาทิตย์
3
วันที่ 10 มิถุนายน 2566

ภาค จังหวัด อำเภอ
มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม